آدرس: انتهای شهرک ژاندارمری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه – ساختمان شمسی پور- طبقه سوم – آکادمی ماشینهای هوشمند.

تلفن: 08317243181

داخلی : 419