اعضای تیم امدادگر مجازی آکادمی ماشینهای هوشمند:

  • سید محمد مأوایی - سرپرست و  استاد راهنما- Slam

  • سجاد شریفی - سرگروه - توسعه نرم افزار

  • سعید قربانی مقدم - Exploration