اعضای تیم ربات خانگی آکادمی ماشینهای هوشمند:

·

سید محمد مأوایی   سرپرست و استاد راهنما

 

 

 

 

 

وحید سهیلی آرا   مهندس تکنولوژی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- سرگروه

 

 

 

 

 

آزاده نوری  مهندس تکنولوژی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

 

 

 

 

احسان ورمقانی دانشجوی مهندسی برق-الکترونیک

 

 

 

 

شیما احمدی دانشجوی مهندسی برق-الکترونیک

 

 

 

 

 

پویا نمکی دانشجوی مهندسی برق- الکترونیک

 

 

 

 

 

میثم جلالی دانشجوی مهندسی برق- الکترونیک