اعضای تیم ربات امدادگر آکادمی ماشینهای هوشمند:

  • سید محمد مأوایی - سرپرست و استاد راهنما

  • مسعود رادفر - سرگروه ، الکترونیک

  • مازیار شاه ابراهیمی -  نرم افزار

  • بابک سلیمی - الکترونیک

  • هانیه آشنا - الکترونیک

  • الناز خجسته - الکترونیک

  • نگین ناصریان